Tips & Trix

Vårutrustning:

Följande moment rekommenderas innan sjösättning:

– Tvätta båten med för ändamålet avsett tvättmedel och vaxa den med båtvax.

– Bottenmåla om nödvändigt. Vattenslipa färgen rekommenderas. Använda handskar och skyddsmask och följ tillverkarens anvisningar.

– Kontrollera säkerhetsutrustningen såsom t ex brandsläckare och nödraketer.

– Gör i ordning toaletten.

– Ladda upp batterierna.

– Gör en översyn av motorns alla kopplingar och slangar.

– Kontrollera att kylvattenkranen är öppen och att avtappningskranarna i motorblocket är stängda.

– Provstarta om möjligt på land.

– Montera bottenpluggen innan sjösättning!

– Efter sjösättning kontrollera så inga vattenläckage förekommer kring eventuella bordgenomföringar.

– Provkör motorn och kontrollera framförallt varvtal, temperatur och oljetryck.

– Kontrollera alla elinstallationer medan motorn går.

– Kontrollera också att motorns fjärreglage fungerar i alla lägen.

Upptagning & vinterförvaring:

Följande moment rekommenderas:

– Efter upptagningen tvättas botten innan den hunnit torka. Använd rikligt med vatten, gärna högtryck och se till att all växlighet, snäckor, slem m.m kommer bort.

– Tvätta därefter utsidor, däck och överbyggnad, helst med ljummet vatten och lämpligt tvättmedel. För svårare fläckar används avfettningsmedel eller toluenbaserat tvättmedel. Speciellt halkskyddade ytor kan ibland gulna. Sådana ställen blötläggs med toluen och skrubbas med hård borste.

– Efter rengöring vaxas båten med båtvax. Då lossnar smutsen som ansamlas under vintern lättare. Om gelcoten har små repor skall de repareras före vaxningen. Små ytrepor är oftast enklast att polera bort med rubbing. Lite större skador som fordrar laminering är det bäst att låta fackman reparera.

– Har gelcoatytan blivit matt, kan den förbättras genom maskinpolering med fin rubbing.

– Motorn & Drev konserveras enligt de föreskrifter som finns i instruktionsboken.

– Inredningen rengörs och torkas för att undvika mögelbildning, använd torrboll eller liknande.

– Se till att alla ytor är väl ventilerade.

– Dynor, mattor och gardiner ska förvaras varmt och torrt och bör ej lämnas i båten över vintern.

– Färskvattensystemet görs i ordning för vintern.

– Teakytor oljas omsorgsfullt.

– Alla skrovgenomföringar öppnas.

– Bränsletanken skall vara fylld för att undvika kondensbildning.

– Färskvattentanken och alla slangar töms. Använd tryckluft så att allt vatten kommer ut ur slangarna.

– Töm eventuell varmvattenberedare

– All utrustning som kan skadas av fukt och kyla, förvaras torrt och varmt.

– Batterierna skall laddas ett par gånger under vintern för att förhindra blyoxidation. Kontrollera vätskenivån.

– Delar i elsystemet som kan vara känsliga för korrosion såsom kopplingar, förtennade delar etc bör sprutas med lämpligt antikorrosionsmedel.

– Täck båten på lämpligt sätt. Se till att luft kan cirkulera fritt under täckningen. Se också till att täckningen ej ligger och fladdrar mot gelcoaten.

Avluftning av trimplan:

– Kör trimplanen från det ena ändläget till det andra.

– Lämna dem i BOW-UP-läge och öppna korken på oljetankens påfyllningsöppning. Släpp sedan ut överloppsluft och stäng korken igen. Om systemet behöver mer vätska, använd olja avsedd för automatväxellåda.

Hydrauliskt styrsystem:

Om din båt är utrustad med hydrauliskt styrsystem kan det vara bra att känna till hur ifyllning och avluftning går till. Systemet har en säkerhetsventil som skyddar komponenterna mot allt för stort hydrauliskt tryck. Observera att det kan vara bra att vara två personer vid t ex avluftning av systemet, blir det fel kan det leda till att styrningen blir slapp och inexakt. Observera också att under ifyllningen och avluftningen skall det finnas olja i påfyllningstratten. Oljeytan måste hela tiden synas, annars kommer det luft in i systemet, vilket avsevärt förlänger ifyllningen och avluftningen.

Vidare gäller för ifyllning av olja och avluftning:

– Använd tratt och slang vid arbetet.

– Häll oljan direkt i styrpumpen tills systemet är fullt.

– Ratten skall vara på plats under avluftningen

– Skruva fast 1/4″ NPT-kopplingar i styrpumpens påfyllnings-

öppning och koppla slangen till slangkopplingen. Tryck in tratten i den andre änden av slangen.

– Häll olja i slagne så att den fylls till hälften.

– Fäst en kort plastslang vid avluftningsskruvens slangkoppling (bild 1) och se till att du har ett kärl tillhands för uppsamling av den olja som rinner ut under avluftningen.

– Medhjälparen öppnar avluftningsmuttern på styrbordsidan ett helt varv.

– Vrid ratten långsamt åt styrbord tills oljan börjar att rinna ur slangen som kopplats till avluftningsskruven.

– Se till att oljenivån i tratten hela tiden syns och inte försvinner in i styrpumpen.

– Nu drar medhjälparen åt avluftningsmuttern och kontrollerar att den är ordentligt åtdragen.

– Häll oljan som runnit ut i uppsamlingskärlet i en dunk och kolla att det inte längre innehåller någon luft. Finns luftbubblor i oljan vänta tills det har försvunnit.

– Skriva nu fast plastslangen vid avluftningsskruven på babordsida och upprepa åtgärderna genom att vrida ratten åt babord.

Uppstart & Dagliga rutiner:

Innan du kastar loss:

– Slå på huvudströmbrytarna

– Starta motorrumsfläkten och låt den gå minst 2 minuter innan du startar motorn

– Kontrollera att inga bränsle- eller oljeläckage förekommer i motor eller bränslesystem

– Kontrollera eventuella vattenläckage i skrovet

– Kontrollera oljenivån i motorn

– Kontrollera kylvattennivån om du har en färskvattenkyld motor

– Kontrollera hydraloljenivån i styrsystemet

– Kontrollera din säkerhetsutrustning

– Kontrollera att all utrustning är ordentligt stuvad

– Kontrollera bränslemängden

– Starta motorn och låt den gå varm innan gång

– Kontrollera att inga förtöjningslinor kan fastna i båtens propeller

– Ta upp fendrarna så slipper du agera korvhandlare

Färskvattenkylning:

Färskvattenkylningens funktionsprincip är enkel – motorns kylkanaler bildar ett slutet kylsystem, som skyddar mot korrosion. Det kalla sjövattnet leds istället för till kylkanalerna till en värmeväxlare, där det kyler ner kylarvätskan i det slutna kylsystemet. Sjövattnet leds via avloppet tillbaka till havet och kommer alltså inte alls i beröring med kylkanalerna.

Färskvattensystemet består av en behållare för kylvätskan, en värmeväxlare, en cirkulationspump för färskvatten,en sjövattenpump, en termostat samt slangar, rör och packningar, som kopplar ihop komponenterna. Viktigt blir såldes att alltid kontrollera kylvätskenivån samt alla slangar och kopplingar!

Reparation av gelcoat-skador:

– Mindre skador och repor repareras innan båten vaxas.

– Använd lämplig reparationssats som exempelvis Hempels  Epoxy filler som är en 2-komponents epoxispackel för över och under vattenlinjen.

– Temperaturen bör vara minst +15C.

– Mätt upp önskad mängd spackel i en glasburk.

– Tillsätt härdare, cirka 2 procent av spackelmängden.

– Blanda noggrant.

– Rugga upp ytskiktet men finkonigt slippaper.

– Avlägsna slipdammet och kontrollera att stället är fritt från fukt.

– Tvätta med styren eller aceton.

– Lägg på maskeringstejp runt skadan.

– Fyll därefter skadan så att den spacklade ytan blir något högre än den omgivande för att erhålla tillräcklig krymp- och slipmån.

– När massan har hårdnat ordentligt slippa bort överskottet.

– Ta bort tejpen.

– Vattenslipa med fint slippapper, först nr. 400 och därefter med nr. 600, 800 och slutligen nr. 1200. Akta omgivande gelcoat då ytan endast är cirka 0,5 mm tjock.

– Slutlig glans uppnås med rubbing och båtvax.